معرفی آزمایشگاه یوبان

آزمایشگاه تخصصی تجزیه آب، خاک و گیاه یوبان

آزمایشگاه تخصصی تجزیه آب، خاک و گیاه یوبان با هدف ارتقا سطح کشاورزی در استان کرمان و به ویژه شهرستان رفسنجان، فعالیت خود را از تابستان ۱۳۹۳ با مجوز رسمی از سازمان جهاد کشاورزی و تحت نظارت و تایید بخش آب و خاک موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در شهرستان رفسنجان آغاز نموده است.

تجزیه‏ی شیمیایی در آزمایشگاه یوبان توسط روش‌های استاندارد موسسه‏ی آب و خاک صورت می‏گیرد. این آزمایشگاه با دارا بودن دستگاه‏های حساس اندازه گیری شامل: دستگاه  ICP جذب اتمی، اسپکترو فوتومتر،  فلیم فوتومتر،  سانتریوفیوژ، شیکر، کجلدال، آون، کوره الکتریکی،  pHمتر  و هدایت سنج  قابلیت انجام آزمایشات مربوط به آب، خاک، کودهای شیمیایی، کودهای آلی و گیاه را  دارد.

آزمایشهای تجزیه خاک شامل:

تشریح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک جهت احداث انواع باغات و مزارع و گلخانه ها  (بافت خاک، درصد رطوبت و ظرفیت زراعی مزرعه، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک، درصد کربن آلی و ماده آلی، اسیدیته و شوری، درصد آهک، درصد گچ، کاتیون ها و آنیون های قابل تبادل مقدار ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، روی، منگنز، بر، سولفات، کلر  به صورت کل و قابل جذب).

آزمایش­های مربوط به گیاه شامل:

تعیین عناصر غذایی (ازت، فسفر، پتاس، منیزیم، کلسیم، آهن، روی، منگنز، مس، بر)،  درصد ماده خشک، درصد خاکستر و ماده آلی گیاه،  نسبت ازت به کربن،  وزن تر و خشک گیاه.

و آزمایشهای مربوط به آب شامل:

اندازه گیری اسیدیته، میزان شوری آب، درصد آهک، آنیون ها و کاتیون ها سولفات،  کلر، کربنات­ها و بی کربنات، عناصر موجود در آب شامل (ازت کل، نیتراته، آمونیاکی، سدیم، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم،  آهن، منگنز، روی، مس، بر)

 

برای انجام توصیه‏ی کودی از روش‏های مختلفی استفاده می‏شود که لازمه‏ آن تعیین مقدار عناصر موجود در خاک، غلظت بحرانی و حد کفایت عناصر غذایی در خاک می‏باشد که بر اساس آن مقدار کود مورد نیاز برای جبران کمبود عنصر مورد نظر  توسط کارشناسان مجرب محاسبه می‏گردد.