دسته: ,

توضیحات

اکسی فلورفن EC 24% (گلسم گرگان)

علف کشی تماسی انتخابی

LD50 گوارشی:  5000 mg/kg

نام تجاری : آلی فیت

معرفی محصول :

اکسی فلورفن علف کشی تماسی انتخابی از گروه دی فنیل اترها است که بیشتر توسط اندام‌های هوایی و مقداری نیز توسط ریشه گیاه جذب می شود

مکانیسم اثر:

علفکش اکسی فلورفن با اکسیده کردن پروتئین و رنگدانه های گیاه سبب از بین رفتن آن می شود

موارد مصرف :

اکسی فلورفن در ایران جهت مصرف در پیاز به ثبت رسیده است. پس از مصرف این علف کش روی خاک، نباید سطح خاک را برهم زد و رطوبت سطح خاک و یا بارندگی مختصر اثر آن را افزایش می دهد

این علفکش بیشتر پهن برگ ها را کنترل می کند که می توان با گلایفوزیت مخلوط و برای علف های هرز باغ مصرف نمود

محصول

علف های هرز میزان مصرف

زمان مصرف

پیاز

انواع علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 2 لیتر در هکتار در مرحله 5-4برگی پیاز
750 میلی لیتر در هکتار

در مرحله 3-2 برگی پیاز و تکرار آن 18 روز بعد

زعفران

انواع علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 2 لیتر در هکتار

در بهار مرحله 4-2 برگی علف های هرز

پیاز گلایول و زنبق

در دو نوبت هر نوبت 0.75 لیتر در هکتار

مرحله 4-2 برگی شدن پیاز و سه هفته بعد