دسته: ,

توضیحات

ایمیداکلوپرید 35% SC( گلسم گرگان)

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی- گوارشی  

نام تجاری : ایمیدان

LD50 گوارشی : 450mg/kg

دوره کارنس : 21 روز

مکانیسم اثر:

این سم از گروه نئونیکوتینوئید ها که روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین استراز در سیستم عصبی حشره اثر می کند. این حشره کش بخوبی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و با ورود به شیره گیاهی به سایر قسمتهای گیاه نیز منتقل شده و کنترل مطلوبی حاصل می نماید.

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف

پروانه مینوز برگ مرکبات

350 سی سی در هزار + 3/0  درصدروغن تکرار سمپاشی 10 روز بعد

پسیل مرکبات

5/0 لیتر در هزار

پسیل پسته (شیره خشک)

4/0 لیتر در هزار

شته های پنبه

250 سی سی در هزار

شته سبز هلو

شته های توتون