دسته: ,

توضیحات

بنتازون 48% SL (گلسم)

علف کش تماسی- انتخابی و غیرسیستمیک

LD50 گوارشی:  1000 mg/kg

نام تجاری : بنتاگران

HRAC Group: C3

دوره کارنس : 28 روز

مکانیسم اثر:

این علفکش از گروه بنزوتیادیازینون ها است که توسط برگ ها جذب و از طریق بازدارندگی فتوسنتز سبب از بین رفتن علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع سویا ، یونجه ، شبدر،  لوبیا ، باقلا و برنج  می شود .

موارد مصرف :

محصول

علف هرز هدف مقدار مصرف

زمان مصرف

سویا

پهن برگ ها و جگن ها 2.5-2 لیتر در هکتار

پس ازظهور اولین سه برگچه ای

یونجه و شبدر

2.5 تا 3  لیتر در هکتار

برنج 3-5  لیتر در هکتار

در مرحله 6-2 برگی علف های هرز

لوبیا

2.5 لیتر در هکتار

2-4  برگی علف های هرز
باقلا

2 لیتر در هکتار