دسته: ,

توضیحات

نام عمومی: داکونیل

معرفی و ویژگی های کالا:

داکونیل قارچکشی است حفاظتی که حاوی 720 گرم ماده موثر کلروتالونیل می باشد .داکونیل طیف وسیع از بیماریهای قارچی بویژه آلترناریا و فیتوفتورا در گوجه فرنگی و سیب زمینی را بخوبی کنترل میکند. داکونیل به دلیل نحوه تاثیرمنحصربه فرد خود، گزینه مناسبی برای جلوگیری از بروز بیماری‏های مقاوم به قارچکش های دیگرمیباشد. داکونیل بااستفاده ازفناوری اختصاصی سینجنتا تولیدشده است بدین معنی که قطرات این سوسپانسیون،برخلاف کلروتالونیلهای مایع موجوددر بازار،به خوبی برروی برگ گیاه پخش میشوند تالایه ای یکنواخت رابرسطح برگ تشکیل دهند.و در مقابل باران شویی مقاوم است. همچنین این لایه گیاه رادربرابرقارچهای بیماریزا محافظت میکند.اثرحفاظتی داکونیل در مقابل عوامل نامساعدمحیطی،مانندبارندگی،خشکی وفرسایش مکانیکی،کاهش نمی یابد. از امتیازات داکونیل تاثیر محل چندگانه، multiple side mode of action بوده که باعث می گردد بیماری ها نتوانند به داکونیل مقاوم شوند. به همین دلیل،داکونیل ازسموم اصلی مورداستفاده دربرنامه های مدیریت مقاومت میباشد

مقدار و موارد مصرف:

بیماری

مقدار مصرف
آلترناریا گوجه فرنگی

2 2.5 لیتر در هکتار

فیتوفترا سیب زمینی

2 2.5 لیتر در هکتار