سولوپتاس تسندرلو

ﮐﻮد ﺳﺎده ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب

دسته: , برچسب:

توضیحات

نام : Solupotasse

ترکیبات:

سولوپتاس

 اکسید پتاسیم (K2o)

 گوگرد (So3)

%۵۱

%۴۶

ﻣﻌﺮﻓﯽ: ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺎری ﺑﻮدن از نیترات

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و رﻓﻊ سرﯾﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد دو ﻋﻨصر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﮔﻮﮔﺮد در ﮔﯿﺎه

درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻠﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

دارای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ آبشوﯾﯽ و ضریب شوری نسبت به سایر کود ها

ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻗﻨﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ آﻓﺎت، ﺑﯿماری ﻫﺎ، ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ سرﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺒﺎرداری و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪی

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺬب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﻟﻮﭘﺘﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت

ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و سرﻋﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﻻ

ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای

ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺧﺎک ﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺪی: در ﺧﺎک ﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎک ﻫﺎی ﺷﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ pH ﻣﺤﯿﻂ رﯾﺸﻪ ﮐﻤﮏ میﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﱰﺳﯽ ﻓﺴﻔﺮ، آﻫﻦ و ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎصر رﯾﺰﻣﻐﺬی میﺷﻮد

ﻣﻮارد ﻣصرف: تماﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

روش ﻣصرف: ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ/ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری

ﻣﯿﺰان ﻣصرف:

نوع محصول

کود آبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

آبیاری تحت فشار

(کیلوگرم در هکتار)

محلول پاشی

(کیلوگرم در هزار لیتر آب)

باغات

۱۵-۳۵

۱۰-۱۵

۳-۵

گلخانه

۷-۱۲

۵-۹

۳-۵

زراعی

۸-۱۵

۷-۱۲

۳-۴ کیلوگرم در هکتار

ﻣﻼﺣﻈﺎت: ﺳﻮﻟﻮﭘﺘﺎس ﺑﺎ اﮐثر ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼط اﺳﺖ، ﺗﺴﺖ اﺧﺘﻼط ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺒﻞ از ﻣصرف ضروری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮﻟﻮﭘﺘﺎس ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎ ( به ﺧﺼﻮص ﮐﻮد ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ) در آب ﺣﻞ ﺷﻮد.

از اﺧﺘﻼط ﺳﻮﻟﻮﭘﺘﺎس ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻣﮑﺲ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ pH ﺷﺪﯾﺪا ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

سولو پتاس را می توان در صورت نیاز هر ۱۰ تا ۱۵ روز ﻣصرف نمود.

 

مشخصات فنی

شرکت سازنده

بازارگان کالا, بلژیک

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سولوپتاس تسندرلو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *