اوره فسفات فرتیوم آکوا یوفوس

ﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎوی ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﻠﺴﯿﻢ

دسته: , برچسب:

توضیحات

نام: (Fertium Aqua U-Phos (13-45+5CaO

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت:

فرتیوم آکوا یوفوس

 (N)ازت (P) فسفر

(Ca) کلسیم

۱۳-۴۵-۰-۵

%۱۳

%۴۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ:  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎک ﻫﺎی ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ و آﻫﻜﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪی ﻗﻮی، ﺟﺬب ﺑﻬتر ﻋﻨﺎصر ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺴﻔﺮ و رﯾﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ در اﯾﻦ شراﯾﻂ .

دارای ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﺪه ال و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻨﺎصر ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣصرف در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و نمو ﮔﯿﺎه

در ﺧﺎکﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ را ﯾﮏ ﺟﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار می دﻫد.

ﻣﻮارد ﻣصرف: تماﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

روش ﻣصرف: ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ/ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری/ ﻣصرف ﺧﺎﮐﯽ

محصولات

کود آبیاری محلول پاشی

کاربرد نواری

زراعی

۸-۱۲ کیلوگرم در هر هکتار

۲-۳ کیلوگرم در هکتار

۵۰ کیلو گرم درهر هکتار

باغی

۱۰۰-۱۵۰ گرم برای هر درخت

۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

گلخانه

۲-۳ کیلوگرم در هر هزار متر مربع

۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ pH ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﱰ از ۴/۵ ﻧﺸﻮد.

ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮ ل ﭘﺎﺷﯽ ﺻﺒﺢ زود ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب می باشد.

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑهتر، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺤﻠﻮل پاشی باید هرچه زودتر در ابتدای فصل و در زمانی که برگ کافی  ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع شراﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ارﻗﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود، ﻗﺒﻞ از ﻣصرف در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪﺷﺪه ﻓﻮق ﻛﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان واﻗﻌﯽ ﻣصرف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻦ ﮔﻴﺎه، ﺷﺪت ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎصر (ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺧﺎک و ﺑﺮگ) و شراﯾﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ، ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺼﻼح ﺗﻌﻴین ﮔﺮدد.

مشخصات فنی

شرکت سازنده

اسپانیا, بازارگان کالا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اوره فسفات فرتیوم آکوا یوفوس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *