دسته: ,

توضیحات

فنیتروتیون50% EC  (گلسم گرگان)

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی

LD50 گوارشی : 1700mg/kg

معرفی محصول :

فینتروتیون یکی از کم خطرترین سموم فسفره برای انسان از نظر مسمومیت حاد می باشد

مکانیسم اثر:

این آفتکش از گروه فسفره آلی است که از طریق مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات باعث از بین رفتن آنها می شود

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف
سن های زیان آور گندم

1.2 لیتر در هکتار

ملخ مراکشی، ایتالیایی ، بری بری،  تورانی ، صحرایی،  بومی قم در غلات

1.5 لیتر در هکتار
کرم ساقه خوار برنج

1.5 لیتر در هکتار

سن ناقل نماتوسپورا ، سن قرمز گپسته

1.5-2 لیتر در هزار
سوسک سرشاخه خوار پسته

1.5-2 لیتر در هزار

ملخ آسیایی نیشکر

1.5 لیتر در هکتار