دسته: ,

توضیحات

هگزافلومرون  10% EC (گلسم گرگان)

حشره کش تماسی – گوارشی

دوره کارنس : کمتر از 15 روز نباشد

LD50  گوارشی : 5000mg/kg

مکانیسم اثر:

این حشره کش  از گروه بنزوئیل اوره است که با حرکت رو به بالا در آوندهای چوبی در گیاه به صورت سیستمیک عمل کرده و با جلوگیری از سنتز کتین در حشرات جوان سبب مرگ آنها می شود . هگزافلومورون یک ترکیب تخم کش و لارو کش است و بر روی حشرات بالغ تاثیری ندارد.

از آنجا که هگزافلومرون با جلوگیری از پوست اندازی حشرات اثر می کند لذا باید هنگامی مصرف شود که حشره هنوز جوان بوده و پوست اندازی در پیش دارد . بهترین زمان آن در پسته در اوایل فصل و همزمان با فعالت بهاره نسل زمستانگذران تا باز شدن تخم آفت در نسل اول است .

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف
پروانه چوبخوار پسته

1 لیتر در هزار به همراه 0.5 درصد روغن

پسیل پسته

0.7-0.5 لیتر در هزار
مینوز برگ مرکبات

25 میلی لیتر + 300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب در درخت های 5-3 ساله

بید کلم یا شب پره پشت الماسی

1 لیتر در هکتار
کرم میوه خوار خرما

600 میلی لیتر در هزار