دسته: ,

توضیحات

نام عمومی: پریویکور انرژی بایر آلمان

معرفی محصول:

قارچ کش پریویکور انرژی تنها قارچ کش اختصاصی برای کنترل بیماری های خاکزی می باشد. قارچ کش پریویکور انرژی بهترین محافظ گیاه بوده است که دارای دو ماده موثر فوستیل آلومینیوم+پروپاموکارب است این قارچ کش قابل حل در آب می باشد

ویژگی های قارچکش پریویکور انرژی :

  1. بهترین محافظ گیاه دارای دو ماده موثر و طرز تاثیر متفاوت می باشد
  2. تنها قارچکش اختصاصی برای کنترل بیماری خاکزی
  3. تحریک کننده ریشه زایی و رشد گیاه به بهترین صورت می باشد
  4. بهترین خصوصیت قارچکشپریویکور تحریک کننده رشد و ریشه زایی در گیاه می شود است
  5. افزایش تعداد نشاء های سالم در گیاه می شود
  6. این دو ماده به عنوان جلوگیری کننده از بروز بیماری ها شناخته می شوند

ترکیبات سازنده:

  1. پروپاموکارب

* حرکت در آوند چوب ( حرکت از پائین بطرف بالا در گیاه )

* نفوذ در بافت گیاهی

 

  1. فوستیل آلومینیوم

*حرکت سیستمیکی در آوند چوب و آبکش ( حرکت دو طرفه در گیاه )

*نفوذ در بافت گیاهی

*تنها قارچکش سیستمیک دو طرفه

کاربرد  و میزان مصرف:

بوته میری ( پیتیوم – فیتوفتورا ) جالیز : 3 لیتر در هکتار

زمان مصرف: بعد از کاشت بذر ( 2 برگی حقیقی ) یا انتقال نشاء در اولین آبیاری و تکرار آن 1 ماه بعد در صورت نیاز