توضیحات

گلایفوزیت 41% SL (گلسم گرگان)

علف کشی است عمومی و سیستمیک

LD50 گوارشی:  5000 mg/kg

نام تجاری : هربیتوکس

مکانیسم اثر:

این علفکش از گروه گلایسین که از طریق برگ جذب و همراه با هیدروکربن‌ها از مسیر سیمپلاستیک به مناطق مصرف و ذخیره قند رسیده و در آنجا با تاثیر بر روی آنزیم EPSPS از سنتز اسیدآمینه‌های آروماتیک جلوگیری می‌کند و ظرف یک یا دو هفته گیاه را از بین می‌برد

موارد مصرف :

گلایفوزیت برای از بین بردن علف های هرز در باغ ها و مزارع به صورت هدایت شده مصرف می شود.

محصول

علف هرز هدف مقدار مصرف زمان مصرف
درختان میوه علف های هرز یکساله و دائمی

12-4 لیتر در هکتار یا محلول 2-1 درصد

زمانی که علف های هرز دائمی در آغاز گلدهی باشند

نیشکر

محلول 2-1 درصد

بعد از رویش علف های هرز به صورت لکه ای

 

توصیه ها:

  • از پاشیدن ذرات سم بر روی پاجوش ها بپرهیزید .

 

  • اختلاط با سولفات آمونیوم میزان مصرف را کاهش می دهد.

 

  • برای سم پاشی گلایفوزیت از آبهایی استفاده شود که PH آنها بیش از 7 نبوده و فاقد املاح و فلزات سنگین باشند. در صورتی که آب مناسب در دسترس نیست از مواد اصلاح کننده کیفیت آب مانند سولفات آمونیوم استفاده شود .