علف هرز چیست؟ علف هرز می تواند هر گیاهی باشد که در منطقه ای که شما نمی خواهید باشد در حال رشد است.
————————————————————————————————

علف های هرز مواد مغذی ، نور ، فضا و رطوبت مورد نظر برای سایر گیاهان را می گیرند. یک مشکل جدی در کشاورزی، تهاجم مداوم به مزارع کشت توسط گونه‌های پیشگام ناخواسته است که ما آن را “علف هرز” می‌نامیم.  علف های هرز با محصولات رقابت خواهند کرد مگر اینکه با علف کش ها، کنترل بیولوژیکی یا سایر استراتژی های کنترل، کنترل شوند.
علف های هرز یکی از نگرانی های کشاورزی است زیرا عملکرد محصول کشاورز را کاهش می دهد یا باعث مشکلات برداشت یا آلودگی بذر می شود. برای دانشجویان مهم است که بدانند علف های هرز منبع معیشت کشاورزان را تهدید می کند.
این درس باید به دانش جویان اجازه دهد تا نگرانی های علف های هرز برای کشاورزی را درک کنند. این فعالیت فرصتی برای دانش جویان خواهد بود تا ویژگی های علف های هرز و سازگاری آنها را مشاهده کنند، یعنی گیاهان سختی هستند که می توانند زنده بمانند و در واقع با محصولات اصلی رقابت کنند. درک علف های هرز اولین قدم برای درک حفاظت از محصولات است.
قسمت بالای  این درس به دانش جویان اجازه می‌دهد تا از چیزی که در مورد یک علف هرز است آگاه شوند که باعث می‌شود کشاورزان بتوانند کنترل را در دست بگیرند .

اطلاعات بیشتر در خصوص علف های هرز

زیست شناسی علف های هرز

درک زیست شناسی علف های هرز در توسعه استراتژی های کنترل علف های هرز بسیار مهم است. راهکارهای اصلی در کنترل علفهای هرز سالانه جلوگیری از تولید بذر و کاهش تعداد بذر موجود در خاک است. با استفاده از گیاهان چند ساله ، تخریب سیستم ریشه ای، کلید اصلی است. روش‌های غیر شیمیایی کنترل علف‌های هرز از تفاوت‌های بیولوژیکی بین گیاه و علف هرز استفاده می‌کنند و از طریق فعالیت‌های فرهنگی مانند درو، چمن زنی و شخم انجام می‌شوند.

خواب بذر

خواب مشخصه دانه‌های علف هرز است که به آن‌ها امکان زنده ماندن برای دوره‌های طولانی در خاک بدون جوانه‌زنی را می‌دهد . بذرهای علف هرز در حالت اولیه خواب می‌توانند در خاک زنده بمانند و حتی اگر دما و شرایط رطوبتی کافی وجود داشته باشند , جوانه نمی‌زنند . خواب به طور طبیعی توسط اثرات میکروارگانیزم ها، انجماد متناوب و ذوب و چرخه‌های تر شدن خشک شدن شکسته می‌شود. به مدت زنده ماندن بذرها در خاک ، طول عمر بذر گفته می شود.  طول عمر بذر علف های هرز با گونه های مختلف متفاوت است. مشکل علف های هرز تا زمانی وجود دارد که بذر آن بتواند در خاک زنده بماند.

دانه های علف های هرز باقیمانده در خاک تنها منبع گیاهان جدید نیستند. خاک بالایی، کود دامی یا خاک موجود در اطراف گلخانه که به محوطه خانه آورده می شود، ممکن است حاوی بذر علف های هرز یا استولون باشد (ساقه که در امتداد زمین رشد می‌کنند و گیاهان جدید را از جوانه‌ها در نوک یا گره‌ها ایجاد می‌کنند).

زمان گلدهی

دانستن زمان تقریبی سال که یک گل علف های هرز باعث می شود فرد بتواند علف های هرز را کنترل کند یا محصول را قبل از تولید بذر مناسب برداشت کند. بذرهای زنده بسته به نوع آن در مراحل مختلف بلوغ گیاه تولید می شوند.

زمان جوانه زنی و یا ظهور

استفاده از دانه علف‌های هرز و یا ظهور شاخه‌های چندساله، تحت‌تاثیر دما، رطوبت، عمق دفن و نهفتگی دانه است. دانستن زمان مورد انتظار در زمان کاشت، بارور کردن و سم پاشی مفید است.

علفکش ها

حتی اگر طبق توصیه ها استفاده شود ، علف کش ها همیشه 100 درصد موثر نیستند. عملکرد علف کش ها به عوامل مختلفی از جمله مرحله علف های هرز، دمای استفاده از علف کش ها، حاصلخیزی خاک و میزان رطوبت موجود بستگی دارد. اگر باران بارید یا آبیاری ظرف 6 ساعت پس از استفاده از علف کش اعمال شود، ممکن است فعالیت کاهش یابد و استفاده مجدد از آن ضروری باشد.